Akademia Coachingu

Aby uczyć jak wyzwalać potencjał ludzki, wywoływać chęć uczenia się i pokonywać trudności powstała Akademia Coachingu Petrichor.

To wyjątkowe przedsięwzięcie skierowane jest do osób przygotowujących się do zawodu coacha oraz pragnących doskonalić swoje umiejętności w innych branżach.

Powstała na bazie wielu szkół coachingowych, Akademia Coachingu Petrichor łączy to, co w nich najlepsze. Proponuje unikatową metodykę pracy, służy rozwojowi oraz uczy odpowiedniego podejścia i wartości. Jest programem akredytowanym przez Izbę Coachingu, który całościowo przygotowuje do zawodu coacha zgodnie z wytycznymi Izby Coachingu oraz jej kodeksu etycznego.

Założycielki i prowadzące to dwie wysokiej klasy specjalistki w dziedzinie coachingu- Agnieszka Zielonka i Iwona Żbikowska. Ich energia, wiedza i doświadczenie zapewniają efektywność i najwyższy poziom merytoryczny kursu.

Proces uczenia wspiera doświadczony coach i mentor International Coach Federation Piotr Ławacz (www.piotrlawacz.pl).

Kompleksowe informacje o Akademii Coachingu Petrichor znajdą Państwo w ofercie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

 

 

Oferta

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Kodeks IC

KODEKS ETYCZNY COACHA

 

1.

Zawsze pamiętaj o tym, co jest celem twojej pracy z Klientem, trzymaj się granic tego, na co się z nim umówiłeś.

2.

Twoim sukcesem jest sukces Klienta. Trzymaj się w cieniu.

3.

Nigdy nie obiecuj Klientowi tego, co nie jest możliwe do osiągnięcia.

4.

Zachowaj respekt dla autonomii Klienta i własnej.

5.

Bądź rzetelny w udzielaniu informacji zwrotnej. Twoje opinie i komentarze mają zawsze wpierać klienta w znajdowaniu.

6.

Bądź dyskretny w sprawach dotyczących Klienta.

7.

Podejmuj się tylko takich zadań, do których czujesz się przygotowany.

8.

Pamiętaj o stałym pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu swoich umiejętności.

9.

Bądź przyzwoity, działaj na rynku uczciwie, nie podważaj kompetencji innych coachów.

10.

W sprawach materialnych zachowaj przyzwoitość i zdrowy rozsądek. Zachowaj równowagę między tym co dajesz i tym, co bierzesz.

 

1.

Zawsze pamiętaj o tym, co jest celem twojej pracy z Klientem, trzymaj się granic tego, na co się z nim umówiłeś.

1.1.

Coach i Klient zawierają kontrakt określający jasne zasady współpracy.

1.2.

Coach jest zobowiązany do dotrzymywania postanowień kontraktu oraz przestrzegania wszelkich zasad ustalonych z Klientem.

1.3.

Coach uznaje prawo Klienta do rozwiązania umowy, jeśli stwierdzi on, że cele coachingu nie są realizowane i/lub ustalenia zawarte w kontrakcie nie są respektowane przez Coacha.

1.4.

Coach ma prawo odmówić lub przerwać prowadzenie coachingu, gdy Klient łamie warunki umowy, postępuje nieetycznie, narusza granice psychiczne lub fizyczne Coacha.

1.5.

Coach jest zobowiązany przerwać sesję coachingu, gdy Klient jest pod wpływem środków odurzających (alkoholu, narkotyków).

2.

Twoim sukcesem jest sukces Klienta. Trzymaj się w cieniu.

2.1.

Coach działa dla dobra Klienta.

2.2.

Coach pracując z Klientem, ukazuje możliwości, wspiera klienta w poszukiwaniu właściwej dla niego drogi, pozostawiając wybór Klientowi.

2.3.

Nie działa za Klienta, nie podaje gotowych rozwiązań.

2.4.

Coach ma prawo odmówić prowadzenia coachingu wówczas, gdy uznaje, że nie jest w stanie podjąć rzetelnej pracy coachingowej lub gdy uważa, iż coaching nie jest odpowiednią formą współpracy z daną osobą.

3.

Nigdy nie obiecuj Klientowi tego, co nie jest możliwe do osiągnięcia.

3.1.

Coach nie podejmuje się prowadzenia procesów coachingowych za wszelką cenę, a w szczególności wtedy, gdy Klient nie przyjmuje odpowiedzialności za własny rozwój i decyzje.

3.2.

Coach nie wprowadza Klienta w błąd ani nie wygłasza nieprawdziwych stwierdzeń o tym, co uzyska on podczas procesu coachingu lub od samego Coacha.

3.3.

Coach nie podejmuje się prowadzenia tych procesów coachingowych, w których uczestnictwo Klienta nie jest jego świadomym wyborem, albo nie posiada on motywacji do zmiany.

4.

Zachowaj respekt dla autonomii Klienta i własnej.

4.1.

Coach szanuje i toleruje poglądy Klienta, jego wartości, przekonania, wyznanie, pochodzenie oraz orientację seksualną.

4.2.

Coach nie ma prawa naruszać granic psychicznych i fizycznych Klienta.

4.3.

Coach nie ma prawa narzucać swoich poglądów, wartości, przekonań i rad. Nie ma też prawa udzielać informacji, wykraczających poza jego kompetencje.

4.4.

Coach nie ma prawa wykorzystywać w żaden sposób Klienta: emocjonalnie, materialnie ani poprzez naruszenie wolności i godności Klienta.

4.5.

Coach nie ma prawa nawiązywania relacji seksualnych ze swoimi Klientami.

5.

Bądź rzetelny w udzielaniu informacji zwrotnej. Twoje opinie i komentarze mają zawsze wpierać klienta w znajdowaniu rozwiązań.

5.1.

Coach monitoruje postępy czynione przez Klienta. Jest zobowiązany udzielać Klientowi rzetelnej informacji zwrotnej na temat jego postępów opartej na faktach, a nie ocenie.

5.2.

Coach ma obowiązek zaproponować usługi innego Coacha, gdy uzna to za korzystniejsze dla Klienta.

5.3.

Coach zobowiązany jest zaproponować Klientowi skorzystanie z usług innych specjalistów ( np. psychologa, psychiatry, lekarza, prawnika) w przypadku, gdy uzna to za słuszne i bardziej korzystne dla Klienta.

6.

Bądź dyskretny w sprawach dotyczących Klienta.

6.1.

Coach nie ma prawa ujawniać bez zgody Klienta informacji o Kliencie i procesie coachingu. Obowiązuje go zasada poufności.

6.2.

Informacje o przebiegu coachingu z Klientem mogą zostać przekazane Zleceniodawcy wyłącznie w zakresie wcześniej uzgodnionym w ramach kontraktu i wyłącznie w porozumieniu z Klientem.

6.3.

Jeśli dobro Klienta wchodzi w konflikt z lojalnością zawodową, Coach pracuje przede wszystkim dla dobra Klienta i postępuje zgodnie z uzgodnionym kontraktem.

7.

Podejmuj się tylko takich zadań, do których czujesz się przygotowany.

7.1.

Coach podejmuje się prowadzenia tylko tych procesów coachingowych, których powodzenie wierzy i na prowadzenie których pozwalają mu jego zawodowe kompetencje i doświadczenie życiowe.

7.2.

Wszystkie znane sobie techniki, narzędzia i procedury Coach stosuje z namysłem i ostrożnością, dbałością o dobro Klienta i poszanowaniem jego godności.

7.3.

Coach nie ma prawa prowadzić coachingu pod wpływem środków odurzających (alkoholu, narkotyków).

8.

Pamiętaj o stałym pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu swoich umiejętności.

8.1.

Coach jest świadomy, że wspiera w rozwoju swoich Klientów. Stale dba, by stawać się jeszcze lepszym, bardziej kompetentnym i przygotowanym do nowych wyzwań.

8.2.

Coach uczy się, korzysta z superwizji, konsultacji i wsparcia innych Coachów oraz wszystkich osób, których postawa, wiedza, umiejętności i doświadczenie mogą mu pomóc w rozwoju zawodowym. W szczególności obowiązkiem Coacha jest korzystanie z tego rodzaju pomocy (zwłaszcza superwizji) w przypadkach, gdy napotyka na wątpliwości lub trudności w pracy, z którymi nie potrafi sobie poradzić, lub gdy jego emocje ograniczają zdolność pełnego wykorzystania posiadanych kompetencji.

8.3.

Coach dla dobra klientów, dba o własną kondycję psycho-fizyczną.

8.4.

Coach w swojej pracy śledzi na bieżąco dostępne opracowania, raporty i badania naukowe nad coachingiem.

8.5.

Jeśli to tylko możliwe, Coach stara się wnosić swój udział w rozwijanie idei coachingu i badania nad nim (np. poprzez publikacje, wystąpienia na konferencjach, wywiady, uczestniczenie w zespołach badawczych).

9.

Bądź przyzwoity, działaj na rynku uczciwie, nie podważaj kompetencji innych coachów.

9.1.

Coach działa w sposób zgodny z dobrym imieniem profesji Coacha i w zgodzie z niniejszym kodeksem etycznym.

9.2.

Coach uczciwie i rzetelnie wykonuje swoja pracę, z szacunkiem zarówno wobec osób pozostających w coachingu, jak i wobec osób, z którymi w współpracuje.

9.3.

Coach odpowiednio i zgodnie z prawdą przedstawia Klientowi swoje kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w roli Coacha.

9.4.

Coach prezentuje opinii publicznej zgodną z faktami wiedzę dotyczącą coachingu. Dowiedziawszy się, że ktoś wygłasza nieprawdziwe stwierdzenia na temat jego pracy bądź coachingu, stara się je skorygować..

9.5.

Coach szanuje wysiłki i zasługi innych osób, zwłaszcza w kwestii praw autorskich, praw do ochrony własności intelektualnej, znaków handlowych i patentów. W stosownym miejscu podkreśla wkład poczyniony przez inne osoby.

9.6.

Coach powstrzymuje się od jakichkolwiek działań lub uczestnictwa w działaniach, które mają szkodliwy wpływ na dobre imię profesji Coacha. Jeśli dowie się on o nadużyciu bądź nadinterpretacji związanej ze swoja pracą, podejmuje kroki w celu korekty zaistniałej sytuacji.

9.7.

Coach powinien zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innych Coachów. W szczególności nie powinien publicznie dyskredytować w jakikolwiek sposób ani ich, ani szkoły coachingowej, którą ów reprezentuje. Krytyka tego rodzaju jest uzasadniona tylko w przypadkach jawnych nadużyć i pogwałcenia etyki.

9.8.

Coach podejmuje starania by unikać konfliktów pomiędzy interesami własnymi a interesami Klientów i/lub sponsorów.

9.9.

W przypadku pojawienia się rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów, Coach otwarcie o tym informuje i dokładnie omawia z Klientem lub/i sponsorem sposób postępowania, który będzie dla nich najbardziej korzystny, z włączeniem odstąpienia od świadczenia usług.

9.10.

Kiedy Coach jest poproszony o świadczenie usług na rzecz osoby lub organizacji na wniosek osoby trzeciej, powinien skrupulatnie ocenić związek pomiędzy dwoma wspomnianymi podmiotami i ustalić, czy nie zachodzi konflikt interesów odnośnie odmiennych ról, jakie ma spełniać Coach lub zagadnień związanych z zachowaniem tajemnic zawodowych i osobistych.

9.11.

Coach, na wniosek Klienta, jest zobowiązany ujawnić Klientowi wysokość wszelkiego wynagrodzenia, które otrzymuje od osób trzecich w wyniku konsultacji, bądź porad udzielanych w sprawach dotyczących klienta.

9.12.

Jeśli cele organizacji, w której zatrudniony jest Coach, są sprzeczne z interesem Klienta, Coach powinien wybierać dobro Klienta, a jeśli nie jest to możliwe, powinien zawiesić kontrakt (z organizacją lub z Klientem).

10.

W sprawach materialnych zachowaj przyzwoitość i zdrowy rozsądek. Zachowaj równowagę między tym co dajesz i tym, co bierzesz.

10.1.

Coach nie ma prawa wykorzystywać informacji zdobytych od Klienta czy Zleceniodawcy dla  swoich korzyści materialnych, zawodowych czy prywatnych.

10.2.

Coach nie ma prawa celowo wykorzystywać jakiegokolwiek aspektu relacji pomiędzy nim a Klientem w celu uzyskania przewagi lub korzyści osobistych, zawodowych albo finansowych.

10.3.

Coach będzie świadczyć usługi w zamian za inne usługi, towary lub inne wynagrodzenie o charakterze niepieniężnym tylko wtedy, gdy nie powoduje to pogorszenia relacji coachingu i nie zakłóca jego procesu.

 

Kodeks Etyczny stanowi zbiór zasad, którymi kierują się Coachowie pracujący w firmach zrzeszonych w Izbie Coachingu. Jest także drogowskazem etycznym dla wszystkich innych coachów. W przypadku zastrzeżeń do przestrzegania zasad etycznych zawartych w niniejszym kodeksie, Klient może zgłosić je do rozpatrzenia przez Izbę Coachingu.

 

 

 

Galeria

Edycja: Jesień

Edycja: wrzesien 2016

Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016
******
Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - jesień 2016
******
Akademia Coachingu - jesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016 Akademia Coachingu - wrzesień 2016

Edycja: Jesień 2015

Akademia Coachingu - jesień 2015 Akademia Coachingu - jesień 2015 Akademia Coachingu - jesień 2015 Akademia Coachingu - jesień 2015 Akademia Coachingu - jesień 2015 Akademia Coachingu - jesień 2015 Akademia Coachingu - jesień 2015 Akademia Coachingu - jesień 2015 Akademia Coachingu - jesień 2015 Akademia Coachingu - jesień 2015 Akademia Coachingu - jesień 2015 Akademia Coachingu - jesień 2015 Akademia Coachingu - jesień 2015
Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień Akademia Coachingu Petrichor - Jesień
 
Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień Akademia Coachingu Jesień
Egzamin
Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin Akademia Coachingu Jesień - egzamin

 

Edycja: Zima

Akademia Coachingu - Zima 2015 Akademia Coachingu - Zima 2015 Akademia Coachingu - Zima 2015 Akademia Coachingu - Zima 2015 Akademia Coachingu - Zima 2015 Akademia Coachingu - Zima 2015 Akademia Coachingu - Zima 2015 Akademia Coachingu - Zima 2015 Akademia Coachingu - Zima 2015

 

Edycja: Wiosna

Akademia Petrichor Wiosna Akademia Petrichor Wiosna Akademia Petrichor Wiosna Akademia Petrichor Wiosna Akademia Petrichor Wiosna Akademia Petrichor Wiosna        Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu Akademia Coachingu

 

Referencje

 
 
 

Zapisy

Akademia Coachingu Petrichor 

 

Edycja 11
Terminy zjazdów:
  1. 24.09 do 28.09
  2. 22.10 do 26.10
  3. 19 .11 do 23.11

 

Prowadzący: Agnieszka Zielonka, Iwona Żbikowska

Miejsce szkolenia: Rzucewo koło Pucka

Informacje: tel. 502 313 636, 603 447 284, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ► Akademia Coachingu Petrichor II

Dane uczestnika:

Edycja 11
Temat:

Imię:

Nazwisko:

Numer telefonu:

e-mail:

strona WWW:

Dane do faktury:

 
Firma:

Ulica:

Dom:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

NIP:
1. W jakiej firmie i na jakim stanowisku jest Pani/Pan zatrudniona/y?:
2. Czy ma Pani/Pan doświadczenie z coachingiem (w roli coacha/klienta)?:
3. Czym spowodowane jest Pani/Pana zainteresowanie tematyką coachingu?:
4. Jakie są główne powody wyboru Akademii Coachingu Petrichor?:
5. Uznam Akademię Coachingu Petrichor za przydatną jeśli dzięki niej nauczę się/ dowiem…:

 

 
 
Uwagi lub pytania dodatkowe:

Antyspam - wpisz bieżący rok:

 

 

 

 

UWAGA!
W przypadku problemów z wysłaniem formularza zgłoszenie możesz przysłać e-mailem.
W tym celu pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA ► , wypełnij i przyślij na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 
NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

 

 

 


11.06.2018
Spotkanie dla przyszłych właścicieli
Ośrodków Akademii JA


21.05 do 25.05 i 25.06 do 29.06
Akademia Trenera PharusSerdecznie pozdrawiamy,
Agnieszka i Iwona