BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Co to jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Jest to ogólnodostępna platforma, w której można zaleźć oferty usług rozwojowych (kursów, szkoleń itp.). Każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca znajdzie w niej szkolenie odpowiednie dla siebie lub swoich pracowników. Przed wpisaniem do BUR firmy szkoleniowe przechodzą weryfikację jakości świadczonych usług.

Baza powstała przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej w ramach RPO. Możliwe jest dofinansowanie kosztów do maksymalnie 80% ceny szkolenia.

Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?

Należy zgłosić się do instytucji (operatora) z danego województwa (lista firm znajduje się na stronie BUR oraz poniżej) i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie wybranego z bazy szkolenia.

Ważne!

Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy. Jeśli firma ma oddziały w innym województwie i tak należy składać wniosek w województwie rejestracji firmy.

Program wsparcia nie obejmie województw mazowieckiego i pomorskiego.

Co dzieje się po złożeniu wniosku?

Operator po rozpatrzeniu wniosku nadaje przedsiębiorcy unikalny numer “ID wsparcia”. Po podpisaniu umowy przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia na usługę z umowy poprzez portal Bazy Usług Rozwojowych.

Co z naszej strony?

Wszystkie nasze szkolenia otwarte umieszczamy w bazie. Warto wiedzieć, że każde szkolenie możemy zorganizować również w formie zamkniętej, dostosowanej do potrzeb pracodawcy i pracowników. W tym celu przed kontaktem z Operatorem należy zgłosić się do nas, ustalić szczegóły oraz indywidualną datę.

Zachęcamy do kontaktu!

Procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw. Poniżej przedstawiamy Państwu listę operatorów w każdym województwie, w którym zostało uruchomione dofinansowanie.

Lista operatorów:

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. W rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE stanowią pomoc de minimis.

W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

 1. Pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).
 2. Wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa.
 5. Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

Priorytety wydatkowania środków KFS na 2020 rok:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób wracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli wsparcia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2020

Ważne!

Każdy Urząd Pracy posiada odrębne regulacje dotyczące składania wniosków – szczegółowe informacje można uzyskać w każdym powiatowym urzędzie pracy.

Wysokość udzielonego wsparcia finansowego dla pracownika to w przypadku mikroprzedsiębiorstw: 100 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W przypadku pozostałych przedsiębiorstw: 80 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.