POMORSKI SYSTEM USŁUG DORADCZYCH SPEKTRUM

Co to jest Pomorsku System Usług Doradczych SPEKTRUM?

SPEKTRUM to powstający w województwie pomorskim system świadczenia specjalistycznych usług doradczych, w tym także pomocowych, związanych ze skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Z systemu SPEKTRUM będą mogły skorzystać wszystkie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa pomorskiego.

Kto może skorzystać z grantów na zakup specjalistycznych usług doradczych?
(Kwalifikowalność MSP do udziału w systemie SPEKTRUM)

Mikroprzedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 10 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 2 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim

Małe przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 50 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 10 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim

Średnie przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 250 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 43 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim

Sposób przyznawania grantów w systemie SPEKTRUM

 • Wystarczy poddać się badaniu wstępnemu potrzeb doradczych i wybrać specjalistyczną usługę w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych
 • W celu lepszego dopasowania usługi doradczej możliwe będzie skorzystanie z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych
 • Każde przedsiębiorstwo spełniające warunki udziału w systemie SPEKTRUM może ubiegać się wielokrotnie o grant na zakup specjalistycznej usługi doradczej
 • Łączna wartość wszystkich usług doradczych zrealizowanych na rzecz przedsiębiorstw

Co z naszej strony?

Akademia JA sp. z o.o. posiada akredytację w obszarze Zarządzania i organizacji. Jako Instytucja Otoczenia Biznesu, w ramach projektu SPEKTRUM oferujemy usługi doradcze polegające na analizie organizacji przedsiębiorstwa bądź analizie możliwości wprowadzenia innowacji w firmie oraz na zaproponowaniu nowego systemu zarządzania procesami biznesowymi. Obejmuje to:

 1. Opracowanie strategii, planów rozwoju.
 2. Audyt organizacyjny
 3. Projektowanie struktur organizacyjnych, opisów stanowisk.
 4. Mapowanie i optymalizacja procesów.
 5. Formułowanie procedur, standardów.
 6. Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, w tym m.in. w procesie rekrutacji, opracowanie systemów wynagrodzeń, motywacyjnych, formułowanie ścieżek kariery.

Więcej informacji na stronie Agencji Rozwoju Pomorza (https://www.arp.gda.pl/1998,spektrum-pomorski-system-uslug-doradczych).

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. W rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE stanowią pomoc de minimis.

W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

 1. Pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).
 2. Wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa.
 5. Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

Priorytety wydatkowania środków KFS na 2020 rok:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób wracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli wsparcia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2020

Ważne!

Każdy Urząd Pracy posiada odrębne regulacje dotyczące składania wniosków – szczegółowe informacje można uzyskać w każdym powiatowym urzędzie pracy.

Wysokość udzielonego wsparcia finansowego dla pracownika to w przypadku mikroprzedsiębiorstw: 100 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W przypadku pozostałych przedsiębiorstw: 80 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.