Polityka prywatności

§1 Ogólne zasady

 1. Akademia JA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Śląskiej 51b/1a, 81-304 Gdynia,
  zwaną dalej Akademią JA, będąca administratorem Pani/Pana danych
  osobowych, oświadcza, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą
  o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018., poz.
  1000) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
  przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
  objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe
  Usługobiorców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą
  czy uszkodzeniem.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym
  przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form
  kontaktu z Akademią JA w celu realizacji usług świadczonych drogą
  elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne
  do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
  do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
  umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych
  w treści tych zgód.
 3. Akademia JA dokłada wysokiej staranności w celu poszanowania danych
  Klientów.
  §2 Rodzaj i cel przetwarzanych danych
 4. Akademia JA zbiera informacje, które dotyczą osób fizycznych dokonujących
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób
  fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
  zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki
  organizacyjne, które nie są osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje
  zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą
  lub zawodową, zwanych dalej Klientami.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

a. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych
przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
b. trenerom współpracującym z Akademia JA, w zakresie
przeprowadzenia szkoleń,
c. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Akademię JA
w zakresie usług informatycznych, prawnych, księgowych lub
współpracujących z Akademią JA.

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane podczas:

a. Rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
indywidualnego konta i zarządzania nim (niezbędność

do wykonania umowy o świadczenie usługi konta, art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
b. Składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
umowy sprzedaży (niezbędność do wykonania umowy sprzedaży,
art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. Subskrypcji biuletynu informacyjnego zwanego Newsletter, w celu
wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona
drogą elektroniczną (zgoda osoby, której dane dotyczą
na wykonanie umowy o świadczeniu usługi Newsletter, art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
d. Przesłania zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego

 1. Do rejestracji konta w Serwisie Klient podaje:
  – Adres e-mail,
  – Imię i nazwisko,
  – Dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, kraj, ulicę, nr domu /
  mieszkania),
  – Numer telefonu.
 2. Do składania zamówień w Sklepie Internetowym Klient podaje:
  – Adres e-mail
  – Dane adresowe ( kod pocztowy, miejscowość, kraj, ulica z numerem domu /
  mieszkania)
  – Imię i nazwisko
  – Numer telefonu
  – W przypadku Przedsiębiorcy dodatkowo podawane są:
  – Nazwa firmy Przedsiębiorcy,
  – Numer NIP.
 3. Do skorzystania z usługi Newsletter Klient podaje:
  – Adres e-mail.
 4. Do przesłania zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego:
  – Imię i nazwisko,
  – Adres e-mail,
  – Numer telefonu,
  – Nazwę firmy.
 5. W czasie korzystania z Serwisu mogą być pobierane informacje, takie jak: adres
  IP przypisany do komputera Klienta, adres IP zewnętrzny dostawcy Internetu,
  nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  Ponadto od Klienta mogą być gromadzone dane nawigacyjne, informacje
  dotyczące odnośników, linków, z których Klient klika podejmując czynności
  w Serwisie (prawnie uzasadniony interes polegający na ułatwieniu korzystania
  z usług , które są świadczone drogą elektroniczną, art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 6. Dane osobowe podane przez Klienta mogą być przetwarzane w celu ustalania,
  dochodzenia i egzekucji roszczeń, jeżeli roszczenia te wynikają ze sposobu,
  w jaki Klient z tych usług korzysta w celu udowodnienia istnienia roszczeń,
  w tym rozmiarów poniesionej szkody (prawnie uzasadniony interes, polegający
  na ustaleniu, dochodzeniu, egzekucji roszczeń oraz na obronie
  przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub przed innymi organami
  państwowymi, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Dane osobowe Klienta są dobrowolnie przez niego przekazywane Akademii JA
  w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, świadczonymi usługami
  za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie

określonych w formularzach danych uniemożliwia rejestrację, założenie konta,
uniemożliwi złożenie i zrealizowanie zamówienia.
§3 Udostępnianie, powierzanie, lokalizacja danych osobowych,
przechowywanie

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są Dostawcom usług, z których korzysta
  Akademia JA. Dostawcy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie
  Akademii JA. Do Dostawców  Akademii JA należą m.in. usługi księgowe, usługi
  prawne, usługi hostingu, analizujące ruch w Serwisie.
 2. Ponadto Akademia JA korzysta z Dostawców, którzy nie działają na jej
  polecenie natomiast sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych
  osobowych Klientów, są to dostawcy usług płatności elektronicznych, dostawcy
  usług bankowych.
 3. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego.
 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także
  po jej zakończeniu w celach związanych z:
  a. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co
  o zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia
  wykonania umowy),
  b. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
  w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  c. archiwizacją dokumentacji związanej z przeprowadzonym kursem.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane dla celów marketingowych: –
  w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania
  akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; – w przypadku
  przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Akademii JA
  – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia
  sprzeciwu;
 6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system TPay, dane
  osobowe Klienta przekazywane są spółce Krajowy Integrator Płatności S.A.
  z siedzibą w Poznaniu, w obszarze niezbędnym do realizacji płatności.
 7. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu lepszej obsługi Klienta,
  analiz statystycznych i ulepszania Serwisu wedle preferencji Klientów
  oraz administrowania Serwisu.
 8. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Newsletter przez Klienta,
  Akademia JA będzie wysyłała wiadomości elektroniczne na adres e-mail, które
  zawierają informacje handlowe o promocjach i nowych produktach w Serwisie.
 9. Akademia JA, w sytuacji, gdy zwróci się do niej uprawniony organ państwowy,
  tj. w szczególności Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, Prezes UOKiK, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  z żądaniem udostępnienia danych osobowych , takie dane udostępni.
  §4 Mechanizm cookies
 10. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one
  przez Akademię JA na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis,
  jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 11. Każda przeglądarka posiada swoje instrukcje dotyczące zarządzania plikami
  cookies.
 12. Instrukcje producentów przeglądarek:
  – Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  – Internet Explorer: https://support.microsom.com/kb/278835/pl
  – Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  – Safari:
 https://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-
  czasu/blokowaniezawartosci/
  – Opera: 
https://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 13. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Akademia JA
  nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich
  obowiązujące.
  §5 Prawa osób, których dane dotyczą
 14. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

a. Klient ma prawo cofnąć każda zgodę jakiej udzielił Akademii JA,
b. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody,
c. Cofnięcie zgody nie wywołuje skutków prawnych na dane
przetworzone przez Akademię JA przed jej cofnięciem,
d. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
funkcjonalności usług, które zgodnie z prawem Akademia JA może
świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO )

a. Klient ma prawo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych,
b. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania
komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług
będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych
osobowych,
c. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Akademia JA nie będzie
miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
to dane osobowe Klienta zostaną usunięte, te wobec których Klient
wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych, tzw. Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
  a. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
  swoich danych osobowych,
  b. Może się to dziać w przypadku, gdy dane osobowe nie są już
  niezbędne do celów w jakich zostały udostępnione, jeżeli Klient
  wycofał zgodę, jeżeli Klient wniósł sprzeciw, jeżeli dane osobowe są
  przetwarzane niezgodnie z prawem, muszą zostać usunięte w celu
  wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie
  Unii lub prawie Polski,
  c. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
  z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Akademia JA
  może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń oraz do wywiązania się z prawnego obowiązku
  wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa Polski,
  któremu Akademia JA podlega. Dotyczy to w szczególności danych:
  imię i nazwisko, adres e-mail, a także dodatkowo adresu

zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia,
które to zachowywane są w celu rozpatrywania skarg i roszczeń
związanych z zawartymi umowami sprzedaży i świadczenia usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

a. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
uniemożliwia korzystanie  z określonych funkcjonalności lub usług,
z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem.

 1. Prawo dostępu do danych ( art. 15 RODO)

a. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie,
czy przetwarza dane osobowe, jeśli tak, to ma prawo uzyskać
dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach
przetwarzania, może uzyskać kopię swoich danych.

 1. Prawo do sprostowania danych ( art. 16 RODO)

a. Klient ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego
sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe,
uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli są niekompletne.

 1. Prawo do przenoszenia danych ( art. 20 RODO)

a. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego
przez siebie administratora danych osobowych. Klient może żądać
przesłania przez Administratora swoich danych osobowych innemu
administratorowi, jeśli jest to możliwe technicznie.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
  z powyższych praw, Akademia JA spełnia żądanie albo odmawia jego
  spełnienie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
  otrzymaniu, chyba że charakter żądania lub liczbę żądań, Akademia JA
  nie będzie mogła spełnić w ciągu miesiąca, to spełni je w ciągu kolejnych
  dwóch miesięcy, o czym poinformuje Klienta o zamierzonym przedłużeniu
  terminu.
 2. Klient ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
  dotyczące przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Jeśli Klient uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
  przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
  §6 Bezpieczeństwo hasła
 4. Akademia JA zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas
  przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania do Konta Klienta
  w Serwisie. Akademia JA stosuje certyfikat SSL wystawiony przez czołową
  firmę w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych.
 5. W sytuacji, gdy Klient posiadający konto utraci hasło dostępu do niego,  to
  Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła.
 6. Akademia JA nie wysyła przypomnienia hasła.
 7. Akademia JA nigdy nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie
  danych do logowania, a w szczególności hasła dostępu.
  §7 Zmiana Polityki prywatności
 8. Polityka Prywatności może ulec zmianie.
 9. Klient zostanie poinformowany o zmianach z wyprzedzeniem 7 dni o mających
  nastąpić zmianach.
 10. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kontaktować się poprzez
  adres e-mail: polityka@akademia-ja.pl
 11. Data wejścia w życie: 25.05.2018 r.
Numery telefonu

+48 516 195 701

Email
Adres

ul. Śląska 51B/1A

81-304 Gdynia

Dane firmy

Akademia JA Sp. z o.o.
NIP 586-231-76-31
REGON 367232447
KRS 0000676439

Wysokość kapitału zakładowego 20000 zł
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego
Numer rachunku:

48 1140 2004 0000 3702 7686 5577

Copyright @ 2022 Akademia JA