Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
prowadzonego przez Akademię JA sp. z o.o.
 
 
 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1.     Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach
  sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://akademia-ja.pl/programy-rozwojowe-dla-dzieci/ przez spółkę
  Akademia JA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
  2.     Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób
  umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
  wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi
  po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.
  3.     Usługi oraz sprzedaż w ramach Sklepu internetowego kierowane są do konsumentów
  oraz przedsiębiorców.
  4.     Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:
  1.     Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
  ustawowo wolnych od pracy;
  2.     Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny
  formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
  3.     Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
  fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka
  organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność
  prawną, zawierająca Umowę sprzedaży;
  4.     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  5.     Konto – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie
  Klientowi;
  6.     Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
  cywilnego;
  7.     Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą,
  przeznaczony do sprzedaży;
  8.     Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu
  cywilnego;
  9.     Regulamin – niniejszy dokument;
  10.   Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta,
  dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego
  przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
  11.   RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE.
  12.   Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny
  pod adresem https://akademia-ja.pl/programy-rozwojowe-dla-dzieci/  ;
  13.   Sprzedawca – Akademia JA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Śląskiej 51B/1,
  81-304 Gdynia wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000676439, posiadającą
  numer identyfikacji podatkowej NIP 586-231-76-31;
  14.   Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą,
  umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

15.   Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
16.   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
17.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
18.   Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług
elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;
19.   Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia,
oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu
prezentowanego w Sklepie internetowym
5.     Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji,
których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych
Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.
6.     Umowy zawierane w ramach Sklepu są w języku polskim
 

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
  1.     W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system
  teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:
  1.     dostęp do sieci Internet,
  2.     przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for
  Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE
  w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej,
  Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10.
  3.     włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  2.     Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie
  każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia
  do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania
  oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się
  Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich
  wystąpienie.
  3.     Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies.
  Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronach internetowych
  Sklepu.
  4.     Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
  własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu
  internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów
  należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób
  określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Sprzedawcy.
  5.     W celu korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia
  może być wymagane posiadanie: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty
  elektronicznej.
  6.     Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami
  prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.
  7.     Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy
  prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra
  osobiste i inne prawa osób trzecich.
   
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

1.     Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych
Usług elektronicznych: Konta, Formularza zamówienia oraz formularza kontaktowego.
2.     W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia Konta konieczna jest uprzednia
Rejestracja w Sklepie internetowym, która następuje poprzez wypełnienie i przesłanie
Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Sklepu.
3.     Umowa o prowadzenie Konta zawarta jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika
potwierdzenia Rejestracji na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie
rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy lub
skorzystania z przycisku „usuń Konto”.
4.     Sprzedawca udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu
Produktów prezentowanych w Sklepie. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia
świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza
zamówienia do Sprzedawcy.
5.     Elektroniczny formularz kontaktu umożliwia kontakt ze Sprzedawcą. Usługa
formularza kontaktu świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili
przesłania formularza do Sprzedawcy.
6.     W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem
stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych
w trybie natychmiastowym.
 

 1. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW
  1.     Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne
  od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, o ile
  Sprzedawca nie oznaczył ich jako niepełnowartościowe.
  2.     Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie
  składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy, chyba
  że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.
  3.     W przypadku Produktów objętych gwarancją szczegółowa informacja o jej istnieniu
  oraz o jej warunkach, zasadach i podmiocie jej udzielającym, została wskazana
  na stronach Sklepu internetowego, w tym w opisie Produktu.
  4.     Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty,
  a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  5.     W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.
  6.     Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych
  przez niego Produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia
  Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.
  7.     Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia
  do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą
  chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
  8.     Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres
  poczty elektronicznej treść umowy sprzedaży.
   
 2. PŁATNOŚCI
  1.     Płatność za Produkt w Sklepie internetowym odbywa się zgodnie z wyborem Klienta,
  za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności
  zintegrowanej ze Sklepem internetowym albo gotówką za pobraniem;
  2.     Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronach internetowych
  Sklepu o terminie zapłaty za Zamówienie. Klient obowiązany jest do zapłaty
  za Zamówienie w terminie wskazanym w Sklepie internetowym. W przypadku braku
  płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do dokonania zapłaty wraz z wyznaczeniem
dodatkowego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491
Kodeksu cywilnego.
 

 1. DOSTAWA
  1.     Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2.     Sprzedawca oferuje formę dostawy Produktów przez dostarczenie za pośrednictwem
  firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia,
  3.     Koszty dostawy Produktu oraz terminy realizacji Zamówienia są każdorazowo
  wskazane w opisie Produktu w Sklepie internetowym.
  4.     Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Bieg terminu realizacji
  Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić
  za pobraniem – w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
  5.     Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla
  całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
   
 2. PRZEDSIĘBIORCY
  1.     Postanowienia niniejszego punktu dotyczą wyłącznie Klientów będących
  Przedsiębiorcami.
  2.     W stosunku do umowy sprzedaży Produktów zawartej z Przedsiębiorcą, Sprzedawcy
  przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 10 dni
  od dnia jej zawarcia. Z tego tytułu Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia
  względem Sprzedawcy.
  3.     Z chwilą wydania Produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży
  przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami
  oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
  4.     Przedsiębiorca po otrzymaniu Produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan.
  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Produktów,
  należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie
  ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą
  u danego przewoźnika.
  5.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania przewoźnika. Sprzedawca
  nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta
  w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych
  kontaktowych lub adresu odbioru.
  6.     W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
  określonej w określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona.
  7.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą
  a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
  Sprzedawcy.
   
 3. REKLAMACJA PRODUKTÓW ORAZ ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUG
  ELEKTRONICZNYCH
  1.     Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad
  fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest
  pełnowartościowy.
  2.     W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego
  Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576
  Kodeksu cywilnego.
  3.     Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient przesyła do Sprzedawcy reklamowany
  Produkt, w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu. Zaleca się

dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w tym
zakresie.
4.     Klient może zgłaszać również Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem
Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych.
5.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu
w terminie do 14 dni. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych rozpatrzone zostaną
w terminie do 30 dni.
6.     W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia
w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty
otrzymania wezwania przez Klienta.
7.     Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:
1.     listownie, na adres: ul. Śląska 51B/1A, 81-304 Gdynia,
2.     za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@akademia-ja.pl ,
3.     telefonicznie, pod numerem telefonu: 516 195 701,
4.     wykorzystując dostępny w Sklepie internetowym formularz kontaktowy.W celu
przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Produktu, Sprzedawca zaleca by reklamowane
Produkty przesyłać na adres: ul. Śląska 51B/1A, 81-304 Gdynia.
 

 1. KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1.     Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może
  odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy
  oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest
  od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy
  o świadczenie usług elektronicznych – od dnia zawarcia umowy.
  2.     Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru
  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3.     Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1.     świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
  że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2.     umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,
  wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb;
  3.     umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany
  w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić
  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
  zostało otwarte po dostarczeniu.
  4.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana
  za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba
  że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności
  Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  5.     Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności
  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
  6.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili
  otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca
  zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta.
  7.     Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
  jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy
  czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

8.     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.     Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził
się ponieść ten koszt.
10.   W celu przyspieszenia procedury zwrotu, Sprzedawca zaleca by zwracane Produkty
przesyłać na adres: Śląska 51B/1A, 81-304 Gdynia. 
 

 1. DANE OSOBOWE
  1.     Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów,
  w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca.
  2.     Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników mogą być przetwarzane
  w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
  1.     przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna
  przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2.     bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich
  potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych:
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3.     umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta założonego w ramach Sklepu
  (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych
  funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w Rozdziale 3 Regulaminu
  w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4.     rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1
  lit. b RODO),
  5.     rozpatrywania reklamacji Użytkowników dotyczących usług świadczonych drogą
  elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  6.     przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi
  umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem
  danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie
  uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1
  lit. f RODO,
  7.     przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość,
  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy
  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes
  Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8.     rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach
  realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co
  stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania
  danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9.     umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie
  uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1
  lit. f RODO),
  10.   monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu
  przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także
  rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego
  pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna
  przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  11.   w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór
  i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji

konkretnych Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy
(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
12.   prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
13.   realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych,
w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa
prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
14.   przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania
prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co
stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art.
6 ust. 1 lit. f RODO),
15.   zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony
internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła
na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej
na stronie internetowej Sklepu.
3.     Dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników) mogą być udostępniane
następującym kategoriom odbiorców:
1.     podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu
i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu,
dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę
techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie
do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, agencje marketingowe,
dostawcy narzędzi diagnostycznych (np. związanych z ruchem na stronie internetowej
Sklepu), z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych;
2.     podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów
prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku
ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak kancelarie prawne
oraz podmioty świadczące usługi doradcze, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane
prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
3.     podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia
prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego
Klienta (w tym Użytkownika) – podmiotom świadczącym usługi płatności
elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym
dostawę towaru pod wskazany adres (np. usługi kurierskie) lub przedsiębiorcom
prowadzącym sklepy stacjonarne pod marką Sprzedawcy (w przypadku wyboru opcji
odbioru zamówienia w konkretnym sklepie stacjonarnym), którym dane są udostępniane
jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zależności od statusu tych
podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).
4.     Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników przetwarzane są na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Sprzedawca w uzasadnionych
przypadkach (związanych z potrzebą zapewnienia funkcjonalności Sklepu i zarządzania
jego działaniem) może przekazywać dane osobowe poza teren EOG w ramach
korzystania z usług podwykonawców (spośród kategorii odbiorców wskazanych
w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku Sprzedawca gwarantuje wymagane prawnie środki
ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie
danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku
do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie

z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej
z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach
Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie
danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł
korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO, iiii) przekazanie danych odbywające się
do podwykonawcy, który uczestniczy w programie Privacy Shield. Więcej informacji
dotyczących stosowanych przez Sprzedawcę środków bezpieczeństwa związanych
z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się
z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Sprzedawcę.
5.     Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres
realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także
przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów
o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
1.     do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych
powyżej,
2.     przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił
Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w tym Użytkownik)
w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
3.     przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków
związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
4.     przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami
administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych
osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
5.     w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji
i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio
z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
6.     w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia
sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
7.     do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji
(stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą
udzieloną przez konkretną osobę.
6.     Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, w tym Użytkownikowi, prawo skorzystania
ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa
żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub
żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa
wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych
w przepisach RODO.
7.     W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji
prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), każdemu Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo do wniesienia
sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
8.     Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego
na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy, w tym profilowania, będą
przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę
przetwarzania. Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo złożenia sprzeciwu
na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
9.     W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą
wyrażoną przez Klienta (w tym Użytkownika), każdej osobie przysługuje prawo wycofania

w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce
przed cofnięciem zgody.
10.   Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
1.     Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto w Sklepie – w celu rejestracji i założenia
Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu
rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych
danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać
z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji
bez rejestracji Konta;
2.     Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia
i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży)
niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny
adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie
skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy
sprzedaży), a w przypadku niepodania numeru telefonu kontaktowego brakiem
możliwości skorzystania z usługi dostawy towaru za pośrednictwem kuriera,
3.     Klientów, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu
złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość
niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer
zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji może uniemożliwić
skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak
wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,
4.     Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu
złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest
podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer
konta bankowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie
złożonej reklamacji,
5.     Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą
umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia
przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał
w trakcie rejestracji Konta w Sklepie. Niepodanie tych danych może uniemożliwić
Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
6.     pozostałych przypadków – jest dobrowolne.
11.   Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Klientów (w tym
Użytkowników) w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły
do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych
w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie
analizom i prognozom indywidualnych preferencji Klientów (w tym Użytkowników)
korzystających ze Sklepu.
12.   Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje
prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn,
za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte
do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach
dotychczasowych.
2.     Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego
Regulaminu:
1.     wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu
internetowego oraz
2.     Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail,
na podany przez niech adres.
3.     Powiadomienie, o którym mowa w ppkt. 2 zawierać będzie zestawienie zmian wraz
termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty
powiadomienia. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto nie wyraża zgody
na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest
równoznaczne z wypowiedzeniem umowy prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.
4.     W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa,
w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Numery telefonu

+48 516 195 701

Email
Adres

ul. Śląska 51B/1A

81-304 Gdynia

Dane firmy

Akademia JA Sp. z o.o.
NIP 586-231-76-31
REGON 367232447
KRS 0000676439

Wysokość kapitału zakładowego 20000 zł
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego
Numer rachunku:

48 1140 2004 0000 3702 7686 5577

Copyright @ 2022 Akademia JA